Skip to main content

Lærekandidat

RAK tilbyr tilpasset opplæring i vår bedrift. Dette betyr at skoleelever på videregående skole med behov for individuell tilrettelegging kan ta et 2- årig opplæringsløp i vår bedrift.

RAK er godkjent for opplæring i følgende fag:

  • Salgsmedarbeiderfaget
  • Logistikkfaget
  • Byggdrifterfaget
  • Industrisøm

Les og se film om lærekandidatordningen her:

Hvem kan søke

Du må ha ungdomsrett, den gjelder fra du går ut av ungdomsskolen. Mange unge har læretid i bedrift som en del av sin videregående opplæring. Hovedregelen er 2 år på skole og 2 år i bedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år. Du må ha behov for omfattende individuell tilrettelegging på arbeidsplassen.

Tilrettelagt opplæring

Avdeling for lærekandidater ledes av en koordinator som vil sørge for tett oppfølging hele opplæringsløpet, i tillegg er det faglige ledere som har ansvar for å følge opp hvert enkelt fag. Opplæringskontoret Oktav følger opp lærekandidatene hver 3. måned på bedriften, og ellers ved behov.

Som lærekandidat hos oss vil du få individuelt tilpasset opplæring utfra dine ønsker og forutsetninger. Du vil være med på å forme opplæringen din innenfor valgt fag. Vi har stor variasjon i arbeidsoppgaver og mulighet til å tilpasse arbeidsdagen deretter.

RAK er opptatt av et godt samarbeid med foreldre/foresatte, og legger til rette for et tett foreldresamarbeid for de som ønsker dette. Vi samarbeider også med bolig/utetjeneste og andre instanser der dette er nødvendig.

Individuell tilrettelagt læreplan

Lærekandidatene følger en individuell tilrettelagt fagopplæringsplan. Den er lik læreplanen i oppbyggingen, men målene deles opp på en tilrettelagt måte hvor planen kan inneholde mange eller få mål plukket ut fra læreplanen i faget.

En tilrettelagt opplæringsplan (TLKP) inneholder målene fra læreplanen i faget som det er realistisk å tro at kandidaten har mulighet til å nå i løpet av opplæringstiden. Planen kan og bør revideres underveis.

Lærekandidatene tilbys kurs underveis i opplæringsløpet, både interne og eksterne.

Koordinator legger opp til at lærekandidater som ønsker utplassering i eksterne bedrifter skal få mulighet til dette. Vi har løpende avtaler med noen bedrifter, men tar også kontakt med nye bedrifter hvis dette er ønskelig og aktuelt innenfor faget.

Lærekandidatene gjennomgår en kompetanseprøve ved bedriften som dokumenterer hvor mye kunnskap hver enkelt deltager har ved læretidens slutt.

Kompetansebevis

Etter bestått kompetanseprøve får deltakeren sitt kompetansebevis. Kompetansebeviset synliggjøre hvilke mål kandidaten har fått opplæring i.

Vi samarbeider med NAV i god tid før lærekandidattidens slutt for å sikre en god overgang til videre arbeidsliv.

Før lærekandidatperioden:

RAK tilbyr elever i videregående plass for YFF (yrkesfaglig fordypning). Det tilbys 10 dager før søknadsfrist 1. februar, og 10 dager etter fristen hvis eleven har søkt om lærekandidatplass i bedriften. Det er valgfritt om man vil bruke disse dagene sammenhengende eller oppdelt, f. eks 1 dag per uke. YFF gir eleven god kjennskap til bedriften og gir et bedre grunnlag når man skal søke lærekandidatplass, samtidig som bedriften blir godt kjent med eleven og kan tilrettelegge bedre for opplæring, ved oppstart.

Skolen kan hjelpe til med avtale om YFF plass.

RAK har åpent hver ukedag, og tar gjerne imot elever/lærere/foresatte på omvisning etter avtale med koordinator for lærekandidater.

For mer info eller avtale kontakt: carina@rak.as eller på telefon: Carina +47 986 76 632