Skip to main content

Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid kan tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid, VTA

Personer som av ulike årsaker har en uføretrygd, men som har lyst til å arbeide og ønsker å være i en tilpasset og tilrettelagt jobb. Tiltaket er for personer som har innvilget minimum 50% uføretrygd.

På RAK kan du få:

  • Opplæring og arbeidspraksis innen ulike arbeidsoppgaver
  • Tilrettelagte arbeidsoppgaver
  • Oppfølging og veiledning
  • Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer
  • Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester

Varighet på tiltaket

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hva vi forventer av deg:

  • Du må ha lyst til å være i arbeid
  • Du må arbeide minimum 50% stilling
  • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø
  • Du deltar aktivt i forhold til egen utvikling og trivsel
  • Du følger arbeidsreglementet som gjelder i bedriften

Hva skjer når du mottar en VTA-plass hos oss

Ved oppstart får du en arbeidskontrakt med prøvetid. Deretter foretas en evaluering av prøvetiden der både du og bedriften skal si noe om hvordan prøvetiden har fungert.

Videreføres arbeidsforholdet går du over på en fast VTA-plass. Sammen med deg lager vi en kvalifiseringsplan med mål for en gitt periode. Det gjennomføres samtaler og evalueringer der både du og bedrift gir tilbakemelding til Nav på hvordan ting fungerer.

Rettigheter og plikter

Som deltaker i Varig tilrettelagt arbeid er du (etter prøvetiden) ansatt ved RAK. Det utvikles en individuelt tilrettelagt arbeids- og kvalifiseringsplan som er tilpasset dine behov og forutsetninger.

Du har et medansvar for å følge de tilrettelagte avtaler og planer som gjelder ditt ansettelsesforhold. Som ansatt har også du en plikt til å etterkomme, det til en hver tid gjeldende, regelverk, rutiner og arbeidsinstrukser.

For mer info eller avtale kontakt: oyvind@rak.as eller på telefon: Øyvind +47 908 22 355

Arbeidet skal bidra til

Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom et meningsfylt tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.  Andre viktige oppgaver er sosial trening og motivering.